STADGAR

 

         FREDRIKSHOF’S  IDROTTSFÖRENINGS  BOWLINGKLUBB 

§1   Sektionen som stiftades den 16 september 1916 av medlemmar i Fredrikhofs Idrottsförening, Stockholm, och ombildades till egen klubb ingående i Fredrikshofs IF’s Idrottsallians den 18 mars 1999 och har antagit namnet  Fredrikshofs IF’s Bowlingklubb.

 

§2   Klubben, som tillhör Stockholms Bowlingförbund, arbetar separat från alliansstyrelsen med egna stadgar och kassa och har till ändamål att samla medlemmarna till utövning av bowlingspel.

 

§3  Efter skriftlig ansökan kan varje manlig person vinna inträde i klubben. Inträdet sker efter enhälligt inval på allmänt sammanträde. Sådant val sker, om så begärs, med slutna sedlar.

 

§4    Klubben består dels av aktiva, dels av supporters. Aktiva medlem äger rätt att delta i klubbens ordinarie spelkvällar och erlägger av klubben fastställd månadsavgift. Supporters erlägger stadgad års- avgift och kan endast efter inbjudan att delta i tävlingar eller bevista föreningens möten. Till aktiva medlemmar räknas ”Hofnarrar” som har aktiv spelares status, men erlägger reducerad avgift.

 

§5    För varje spelad match eller deltagande i träning betalar medlem den avgift, som för varje säsong är bestämd att gälla för varje aktivitet. Spelarens konto skall vara nollställt före spelmånadens utgång. Årsavgiften för supporters bestämmes på allmänt sammanträde, och skall vara erlagd senast den 31 december varje spelår.

 

§6    Aktiv medlem, som önskar utträde ur klubben eller önskar övergå till supporters, kan göra detta efter skriftlig anmälan till styrelsen. Har inte sådan skrivelse inkommit till styrelsen senast den 15 mars är spelarens kontrakt förlängt med en säsong. Utträde under pågående säsong på grund av avflyttning eller andra synnerliga skäl, kan beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

 

§7    Supporters har företräde till aktivt medlemskap. Övergång från supporters till aktivt medlemskap skall ske efter enhälligt inval å allmänt sammanträde.

 

§8    Till hedersledamot kan väljas välfrejdad person som gjort klubben eller bowlingsporten berömvärda tjänster. Sådant inval sker vid årsmöte på förslag från styrelsen. Till ständig medlem kan, på styrelsens förslag, väljas medlem som gjort klubben berömvärda tjänster.

 

§9    Klubbens styrelse består av minst 5 och högst 8 personer: Ordförande, Sekreterare, Kassör, Tävlingsledare, UK, Web-administratör, Klubbmästare och Ledamot utan särskild funktion, vilka väljas var för sig för en tid av ett år.

 

§10    Styrelsen, som är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, skall handha klubbens angelägenheter och ansvara för dess medel samt i övrigt verka för bowlingsportens framgång och kamratliga utveckling inom klubben.

 

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder dess förhandlingar och övervakar stadgarnas efterlevnad, samt handhar och ansvarar för klubbens prissamling.

 

Sekreteraren skall föra matrikel, korrespondens samt protokoll vid allmänna möten och styrelsesammanträden.

 

Kassören inkasserar och förvaltar klubbens medel och för dess räkenskaper.

 

Tävlingsledaren leder och för protokoll över sektionens tävlingar samt är skyldig att handha och föra liggare över klubbens vandringspriser.

 

UK svarar för uttagning och kallelse till klubbens seriematcher, allmänna tävlingar och klubbmatcher.

 

Web-administratören ansvarar för klubbens hemsida och uppdaterar nyheter och övrig information.

Ansvarar också för klubbens ”Supportertrav”

 

Klubbmästaren ordnar fester och tillställningar samt verkar för en kamratlig sammanhållning inom klubben.

 

§11   Klubbens räkenskapsår omfattar tiden från spelårets början och ett år framåt. Räkenskaperna skall vara avslutade senast den 1 juni, då dessa jämte protokoll och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna, vilka det åligger att granska klubbens förvaltning och räkenskaper samt däröver upprätta berättelse, vilken skall vara styrelsen tillhanda senast dagen före ordinarie årsmöte.

 

§12    Årligen hålls senast den 15 juni, årsmöte vartill kallelse utfärdas senast 8 dagar före avhållandet.

 

Styrelsen skall då framlägga det gångna verksamhetsåret tillika med revisorernas utlåtande över den verkställda granskningen av klubbens räkenskaper.

 

Utom övriga frågor skall följande ärenden förekomma:

1/   Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

2/   Fråga om användandet av eventuellt överskott

 

§13.  All röstning, utom den §§ 3 och 7, sker öppet om ingen medlem yrkar att omröstning skall verkställas med slutna sedlar. Utgången avgörs genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Endast aktiva samt styrelsemedlem äger rösträtt.

 

§14.   Medlem, som bryter mot klubbens stadgar och mot allmän ordning, kan uteslutas ur klubben, och är då förlustig under säsongen erövrade priser. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, vilket dock skall fastställas på allmänt sammanträde.

 

§15.   Vid lagtävlingar och klubbmatcher skall UK eller av styrelsen utsedd person sammansätta laget.

 

§16    Startavgift vid allmänna tävlingar kan i särskilda fall betalas av klubben och bestämmes detta för var gång av styrelsen.

 

§17.   I tävlingar, som avses i § 16, erövrade lagpriser tillfaller klubben och kan, efter beslut på allmänt sammanträde, uppsättas som priser i klubbens egna tävlingar.

 

§18.   Under säsongen skall årligen anordnas tävlan om klubbmästerskapet i bowling. I denna tävlan äger även supporters, som inte har tävlingslicens för annan klubb, rätt att delta om banförhållanden tillåter detta, samt om anmälan gjorts till banledaren minst en vecka före tävlingsdagen. Segraren skall tilldelas huvudföreningens mästerskapstecken.

 

§19.   Klubbens segrarmärke, bestående av klubbmärket med guldförgylld lagerkrans, tilldelas varje medlem, som i allmän bowlingtävling i Sverige eller utlandet, eller deltagit i ett segrande klubblag i allmän tävling, omfattande högst 5-mannalag. Segrarmärket kan även efter beslut av styrelsen, tilldelas person som inte tillhör klubben, men som gjort klubben berömvärda tjänster.

 

§20.   Hedersnål, bestående av segrarmärket i rent guld med nummer, kan tilldelas medlemmar som gjort sig särskilt förtjänta därav och som varit aktiva medlemmar i klubben under en tid av minst tio år.

 

§21     Klubben upplöses då medlemstalet understiger 10 aktiva medlemmar. Eventuella tillgångar tillfaller därvid alliansstyrelsen.

 

§22.    I övrigt skall de föreskrifter och bestämmelser, som av Svenska Bowlingförbundet är eller kan komma att bli utfärdade, lända klubben och dess medlemmar till efterrättelse.

 

§23.     Ändring av och tillägg till dessa stadgar kan endast ske på ordinarie årsmöte och med minst 2/3 röstmajoritet.

 

§24.    Dessa stadgar är omarbetade och senaste justering är antagna på ordinarie årsmöte den 13 juni 2007 och alla tidigare antagna stadgar är härmed upphävda.

 

KAMPSÅNG                                 Vi klämma i vår melodi, det gäller Fredrikshof. Det är en klubb som ingen ann. Hej våra bowlarbröder

                       På hofvets färger tänker vi när strikarna vi slår.. Hej va det går, hej va vi slår, det blir en Hofvarseger! Men om vår seger trots god kamp  

                      förbyts i nederlag, vi höja Hovfets ilskna klack för dagens segrarlag, ty vi är ett gäng som kämpar glatt och kommer snart igen,  

                      en enig klubb, är vår paroll,  En skål för vänskapen.   

                                                                                             Glöm inte !

 

Meddela banledaren om du är förhindrad att komma till nästa spelkväll. Gör en familjeutflykt till bowlingsalongen när ligalagenspelar. Hjälp till med glada tillrop och protokollskrivning. Bär klubbmärket och ha alltid prydlig klubbdräkt på träning som tävling. En HOFVARE är alltid med till sista slaget är slaget.